Hvis du vil skabe et velfungerende team er det en god idé, at teamet formulerer et fælles værdigrundlag for samarbejdet. Hvad er vigtigt for det enkelte teammedlem? Hvilke værdier skal ligge til grund for teamet? Og hvordan ser værdierne ud i praksis? Med et fælles værdigrundlag har teammedlemmerne et udgangspunkt for, hvordan de skal tilgå hinanden og opgaverne i teamet. 

Tjekliste

Ét teammedlem synes det er vigtigt, at møderne starter på det præcist aftalte tidspunkt. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. Ét medlem synes det er afgørende, at deadlines overholdes. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. De to medlemmer har også forskellige forventninger til ambitionsniveau, arbejdsform og hvad der er god opførsel i teamet. Ofte ser vi eksempler på, at teams er splittet ift. deres forventninger til samarbejdet i teamet.

Derfor er det en god idé, at du som teamleder, sammen med medlemmerne, udarbejder et fælles værdigrundlag for samarbejdet i teamet. Nedenfor får du 2 værktøjer til, hvordan du kan gribe den proces an.

Trin 1: Afdæk den eksisterende samarbejdskultur
Bed alle medlemmerne om at forholde sig til den eksisterende samarbejdskultur inden i mødes, så I har et fælles udgangspunkt, når I skal formuleres jeres værdier. Du kan fx fremsende medlemmerne følgende spørgsmål:

  1. Hvilke værdier er vigtige for dig ift. samarbejdet i teamet?
  2. Hvilke værdier oplever du evt. allerede eksisterer i teamet (også selvom de måske ikke er eksplicitte eller nedskrevet)?
  3. Hvilke værdier ville du ønske, at I havde i teamet?

Når I mødes kan du bede medlemmerne om at dele deres opfattelser af hvilke værdier, de hver især ser som vigtige samt hvilke værdier, de allerede oplever i teamet (pkt. 1+ 2). Tal gerne om forskellene, da det ofte er dem, der skaber frustrationer. Snak også om hvilke af de eksisterende værdier, I ønsker at beholde (pkt. 2).

Trin 2: Udarbejd et værdigrundlag for samarbejdet i teamet
I har nu afdækket eksisterende samarbejdskultur og er klar til at formulere et sæt værdier, der skal gælde fremover. Hold jer gerne til få værdier, da værdierne så er nemmere at huske. Værdier kan fx være ‘Tillid’, ‘Fleksibilitet’, ‘Gensidig respekt’ osv.

Du kan bede alle medlemmer formulere et par værdier individuelt på post-its med udgangspunkt i det, de allerede har formuleret forud for mødet (jf. trin 1, pkt. 3). Derefter kan alle medlemmer hænge deres post-its op på en væg og præsentere værdierne for hinanden. De værdier, der går igen flest gange kan være dem, I udpeger som teamets fælles værdier. Husk også at medtag de uskrevne værdier, som i under trin 1 blev enige om, at I ønsker at beholde.

For hver værdi er det en god idé, at I efterfølgende formulerer 2-3 eksempler på, hvordan værdien ser ud i praksis. Dvs. eksempler på konkrete handlinger, som understøtter værdien. Dermed sikrer I, at alle i teamet har samme forståelse af de fælles værdier og I undgår, at værdierne bliver tomme ord uden handling.

Vil du vide mere?
Kontakt Pia Nielsen hvis du vil vide mere om, hvordan du kan udvikle og styrke dit team.