Om admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far admin has created 82 blog entries.

En tillidskultur er en vinderkultur

2020-01-06T10:05:28+01:00

Enhver organisation har en kerneopgave, som den er sat i verden for at løse, og tillid i organisationen er en forudsætning for at skabe et godt samarbejde om opgaven. Tilliden er værdifuld, men kræver tid og hårdt arbejde at udvikle. Se mere i videoen nedenfor eller læs det efterfølgende indlæg, hvor vi giver et bud på hvilke handlinger, der kan være med til at opbygge en tillidskultur i din organisation.

Håndtryk
I medierne er der meget kritik af, at særligt ansatte i offentlige organisationer bruger meget tid på at registrere udførelsen af deres opgaver, men det er en udfordring, der også findes i private virksomheder. Formålet er bl.a. at kontrollere og dokumentere, at medarbejderne passer deres arbejde. Men det ville være bedre, at der er større tillid til, at medarbejderne udfører deres arbejde, så de kan fokusere på kerneopgaven og det, der skaber værdi.

Tillid er en forudsætning for at løse kerneopgaven

Enhver organisation er sat i verden for at løse en kerneopgave. Det er kerneopgaven, som medarbejderne – med udgangspunkt i deres forskellige fagligheder – i fællesskab arbejder sammen om at løse. Tillid er en forudsætning for at skabe et godt samarbejde – om fx at løse kerneopgaven. Tillid handler om tillid mellem ledere og medarbejdere, tillid kollegerne i mellem, tillid til kunderne – og den anden vej.

Tillid skaber værdi

Tillid er ikke alene en forudsætning for godt samarbejde, men også attraktiv at opnå, fordi den højner kvaliteten af arbejdet, øger engagementet, sænker medarbejderudskiftningen og danner grobund for langvarige relationer til kunder og andre interessenter.

Hvordan skaber vi en tillidskultur?

Tillid er ikke noget, vi kan pålægge andre at have til os. Tillid er noget, der bliver udviklet over tid og på baggrund af erfaringer. Ledere og medarbejdere skal hver dag året rundt agere tillidsskabende, og det er netop gennem adfærd og handlinger, at der opstår en tillidskultur. Følgende handlinger og adfærd kan bl.a. bidrage til at skabe en tillidskultur:…der er ikke nogle skjulte agendaer – hverken hos ledelsen eller medarbejderne.
…man stoler på, at alle vil organisationen det bedste.
…ledelsen stoler på, at medarbejderne udfører deres arbejde, og at kvaliteten er i orden.
…medarbejderne stoler på ledelsen, herunder deres ord og beslutninger.
…man gør, hvad man siger – ’Walk the talk’. Både internt, men også ift. kunder og andre interessenter.
…man udnytter ikke huller i organisationens systemer eller andres svage sider.
…man tager hensyn til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.

Det handler om det vi gør sammen – I tillid til hinanden. Godt nytår!
effektfuld a/s

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en vindende tillidskultur i din organisation? effektfuld a/s har mange års erfaring med at rådgive, udvikle og optimere både offentlige og private organisationer. Kontakt ledelseskonsulent Pia Nielsen på tlf. +45 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk.

En tillidskultur er en vinderkultur2020-01-06T10:05:28+01:00

Allan Lynggaard Petersen

2020-01-10T09:21:09+01:00

NORRIQ

Norriq har valgt effektfuld ledelse® til lederudvikling og kompetenceløft.

ALLAN LYNGGAARD PETERSEN

Sales & Industry Manager
Norriq

”effektfuld ledelse® har været givende for mig – både fagligt og personligt. Det gav mig stor værdi, at forholdet til min sparringspartner blev så tilpas personligt, at alle barrierer blev nedbrudt, og vi kom helt ’ind til kernen’.

Under forløbet fik jeg særligt stor værdi ud af at få udarbejdet en personlig lederprofil og reflekteret over min profil set i forhold til min arbejdsgivers strategi samt mit eget ønske om et kompetenceløft. Gennem forløbet arbejdede jeg med aktuelle situationer som cases, og det gjorde forløbet relevant og nærværende samtidig med at jeg fra start begyndte at anvende de nye værktøjer i praksis.

Forløbet har givet mig viden og konkrete værktøjer til løsning af ledelsesmæssige dilemmaer, konflikthåndtering, prioritering og coaching. Det har også gjort mig til en mere strategisk leder, der arbejder målrettet med at sikre, at det daglige arbejde i teamet støtter op om virksomhedens strategi og mål.

Jeg er blevet mere skarp på, hvordan jeg skal agere i min rolle som leder, og jeg er vokset i min lederrolle. Et forløb som jeg ikke ville have undværet, og som jeg kan anbefale andre”.

Allan Lynggaard Petersen2020-01-10T09:21:09+01:00

Peter Andersen

2019-09-06T14:46:49+01:00

Hirtshals-Yard logo

Hirtshals Yard A/S er specialiseret i dokninger, reparationer og services på fiskebåde, små og mellemstore hjælpefartøjer, samt slæbebåde inden for offshore. Virksomheden har samarbejdet med effektfuld a/s i mange år.

PETER ANDERSEN

Peter Andersen

Project Manager
Hirtshals Yard A/S

“effektfuld ledelse® har givet mig en ny værktøjskasse, der styrker og skaber et fundament for min personlige og ledelsesmæssige udvikling. Derudover har jeg fået redskaber, der kan anvendes til at forbedre medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet i dagligdagen.

Forløbet har været enestående og sparring, samtaler og opgaver har været nemt at integrere i en ellers travl hverdag.

effektfuld ledelse® er et forløb, der bidrager til at udvikle en mere selvstændig og helstøbt leder. Forløbet har skabt øget forståelse for alt fra hvordan virksomhedens visioner og strategier bliver udviklet og helt ned til de mennenskelige mekanismer og dynamikker i en virksomhed”.

Peter Andersen2019-09-06T14:46:49+01:00

Conni blev endnu stærkere til at lede sit team via effektfuld ledelse®

2019-08-19T21:14:03+01:00

Conni Jensen, Business Unit Director hos Norriq, har gennemgået lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® for bl.a. at få nye værktøjer til at lede sit team. Læs hvilken forskel forløbet har gjort for både Conni og hendes team.

Conni Jensen

Conni Jensen, Business Unit Director, Norriq

Som en del af lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® har du fået nye værktøjer til/perspektiver på teamledelse. Hvilke har været de vigtigste for dig?
”Jeg har fået meget ud af effektfuld ledelse®. Det praksisorienterede forløb har resulteret i, at jeg efter flere års ledergerning har fået en masse nye ledelsesværktøjer. I Norriq arbejder vi i teams på tværs af organisationen og jeg har bl.a. fået nye perspektiver på, hvordan det er hensigtsmæssigt at sammensætte teams. Fx skal jeg have øje for både medarbejderens kompetence og personlighed.

NORRIQ

Jeg er også blevet bevidst om, at det er vigtigt, at teamet har et ’fælles sprog’ at tale ud fra i hverdagen. Det gør det nemmere at snakke om både styrker og svagheder i teamet, herunder vores indbyrdes forskelligheder. Det ’fælles sprog’ har jeg bl.a. fået via personprofilværktøjet Everything Disc® samt et teamanalyseværktøj, som indgår i effektfuld ledelse®”.

Hvilken betydning vil det fremover få for dig som leder, at du har fået nye perspektiver på og værktøjer til teamledelse?
”I en hverdag med løbende forandringer hjælper team-værktøjerne mig med at forstå både den enkelte medarbejder og det samlede team. Som leder er jeg blevet mere bevidst om, hvordan jeg kan understøtte mit team frem mod de resultater, vi gerne vil opnå samtidig med, at jeg har fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel”.

Og hvilken forskel vil det fremover få for dit team?
”At jeg er blevet mere bevidst om vigtigheden af min egen rolle i forhold til mit team og de indbyrdes roller i teamet har medført endnu større klarhed omkring, hvad vores mål er, og hvordan vi sammen når dem. Resultatet er, at vi er blevet bedre til at spille hinanden gode. Samlet set har jeg via effektfuld ledelse® fået rusket op i gamle vaner, og er kommet ud på den anden side med en ro og indsigt, der har rustet mig til at møde de muligheder og forandringer, omverdenen byder”.

Conni blev endnu stærkere til at lede sit team via effektfuld ledelse®2019-08-19T21:14:03+01:00

Kom godt i gang som ny leder

2019-08-13T08:13:28+01:00

Der er mange, der er interesseret i, at du kommer godt i gang som ny leder. Dig selv, fordi du gerne vil udfolde dig i lederrollen. Medarbejderne, fordi de har brug for en, der kan vise vejen frem. Og virksomheden, fordi den har behov for kompetente ledere, der kan lede virksomheden i den rigtige retning.

Kom godt i gang som ny leder

Som leder har du en central rolle, og derfor er det også vigtigt, at folk omkring dig støtter dig som ny leder. Men ligeså vigtigt er det, at du selv er afklaret med ledelsesrollen. Hvad vil du stå for? Hvor vil du hen? Og hvordan vil du komme derhen?

Er du godt i gang som ny leder?
Ved hjælp af nedenstående tjekliste, kan du danne dig et første billede af, om du er godt i gang som ny leder. Svar spontant og som du mener det er – frem for hvordan du ønsker, at det skal være. Du kan også udfylde skemaet sammen med din nærmeste leder. Skemaet kan du bruge som afsæt for en dialog om hvilke kompetencer, du måske har brug for at udvikle, for at mestre din nye rolle som leder.

Tjekliste
Vurder på en skala fra 1-3 i hvor høj grad du oplever, at du er godt i gang som ny leder indenfor de 3 centrale områder: Personligt lederskab, personaleledelse og strategier. Brug skalaen således:
1 = uenig
2 = hverken eller
3 = enig

Personligt lederskab

 1. Jeg kender mine personlige styrker og svagheder.
 2. Jeg ved, hvad jeg vil stå for som leder. Dvs. hvad der er mine værdier og idealer.
 3. Jeg har formuleret en vision for ledelse.

Personaleledelse

 1. Mine medarbejdere ved, hvad jeg forventer af dem.
 2. Medarbejderne ved, hvordan de skal udvikle sig for at klare nuværende og fremtidige krav.
 3. Jeg ved, hvad der motiverer hver enkelt medarbejder.
 4. Jeg sørger for, at medarbejderne løbende får feedback på deres præstationer.
 5. Jeg sikrer, at processer og arbejdsgange er hensigtsmæssige.
 6. Jeg sikrer, at beslutninger på ledelsesniveau bliver omsat til handling i medarbejdernes hverdag.
 7. Jeg har kommunikeret mine planer, så medarbejdere ved, hvor fokus er.

Ledelsesstrategier

 1. Jeg kender virksomhedens mål.
 2. Jeg kender virksomheden, dvs. at jeg har et godt indblik i kunder, konkurrenter, produkter, økonomi, medarbejdere, ledere osv.
 3. Jeg ved, hvordan jeg skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.
 4. Jeg ved, hvordan mine medarbejdere hver især skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.

Vil du styrke dine lederkompetencer?
Hvis antallet af områder, hvor du scorer 1, er højt eller der er kerneområder, hvor du synes, at scoren er for lav, er du velkommen til at tage fat i Pia Nielsen for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive klædt på til lederrollen. Pia har gennem årene gennemført flere hundrede lederudviklingsforløb, bl.a. med udgangspunkt i effektfuld ledelse®. effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for personligt lederskab, personaleledelse og ledelsesstrategier.

Kom godt i gang som ny leder2019-08-13T08:13:28+01:00

2 trin til, hvordan du skaber fælles fodslag i dit team

2019-08-13T08:16:23+01:00

Hvis du vil skabe et velfungerende team er det en god idé, at teamet formulerer et fælles værdigrundlag for samarbejdet. Hvad er vigtigt for det enkelte teammedlem? Hvilke værdier skal ligge til grund for teamet? Og hvordan ser værdierne ud i praksis? Med et fælles værdigrundlag har teammedlemmerne et udgangspunkt for, hvordan de skal tilgå hinanden og opgaverne i teamet. 

Tjekliste

Ét teammedlem synes det er vigtigt, at møderne starter på det præcist aftalte tidspunkt. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. Ét medlem synes det er afgørende, at deadlines overholdes. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. De to medlemmer har også forskellige forventninger til ambitionsniveau, arbejdsform og hvad der er god opførsel i teamet. Ofte ser vi eksempler på, at teams er splittet ift. deres forventninger til samarbejdet i teamet.

Derfor er det en god idé, at du som teamleder, sammen med medlemmerne, udarbejder et fælles værdigrundlag for samarbejdet i teamet. Nedenfor får du 2 værktøjer til, hvordan du kan gribe den proces an.

Trin 1: Afdæk den eksisterende samarbejdskultur
Bed alle medlemmerne om at forholde sig til den eksisterende samarbejdskultur inden i mødes, så I har et fælles udgangspunkt, når I skal formuleres jeres værdier. Du kan fx fremsende medlemmerne følgende spørgsmål:

 1. Hvilke værdier er vigtige for dig ift. samarbejdet i teamet?
 2. Hvilke værdier oplever du evt. allerede eksisterer i teamet (også selvom de måske ikke er eksplicitte eller nedskrevet)?
 3. Hvilke værdier ville du ønske, at I havde i teamet?

Når I mødes kan du bede medlemmerne om at dele deres opfattelser af hvilke værdier, de hver især ser som vigtige samt hvilke værdier, de allerede oplever i teamet (pkt. 1+ 2). Tal gerne om forskellene, da det ofte er dem, der skaber frustrationer. Snak også om hvilke af de eksisterende værdier, I ønsker at beholde (pkt. 2).

Trin 2: Udarbejd et værdigrundlag for samarbejdet i teamet
I har nu afdækket eksisterende samarbejdskultur og er klar til at formulere et sæt værdier, der skal gælde fremover. Hold jer gerne til få værdier, da værdierne så er nemmere at huske. Værdier kan fx være ‘Tillid’, ‘Fleksibilitet’, ‘Gensidig respekt’ osv.

Du kan bede alle medlemmer formulere et par værdier individuelt på post-its med udgangspunkt i det, de allerede har formuleret forud for mødet (jf. trin 1, pkt. 3). Derefter kan alle medlemmer hænge deres post-its op på en væg og præsentere værdierne for hinanden. De værdier, der går igen flest gange kan være dem, I udpeger som teamets fælles værdier. Husk også at medtag de uskrevne værdier, som i under trin 1 blev enige om, at I ønsker at beholde.

For hver værdi er det en god idé, at I efterfølgende formulerer 2-3 eksempler på, hvordan værdien ser ud i praksis. Dvs. eksempler på konkrete handlinger, som understøtter værdien. Dermed sikrer I, at alle i teamet har samme forståelse af de fælles værdier og I undgår, at værdierne bliver tomme ord uden handling.

Vil du vide mere?
Kontakt Pia Nielsen hvis du vil vide mere om, hvordan du kan udvikle og styrke dit team.

2 trin til, hvordan du skaber fælles fodslag i dit team2019-08-13T08:16:23+01:00

Fuldt hus til showcase med Wiley

2019-04-06T20:42:45+01:00

40 ledere, medarbejdere og konsulenter var den 14. marts 2019 mødt op på Best Western Scheelsminde i Aalborg for at blive præsenteret for 3 forskellige internationalt anerkendte profilværktøjer, som på hver sin måde kan skabe udvikling og fremdrift hos organisationer og deres medarbejdere.

Everything DiSC® Workplace roll-upProfilværktøjer er effektive, når man vil udvikle ledere, medarbejdere og teams. Værktøjerne kan blandt andet bruges til at skabe nye vinkler og større forståelse og bidrager til at gøre ledere og medarbejdere mere effektive i deres kommunikation og samarbejde. Netop det fik mange til at rydde kalenderen for at blive klogere på potentialet i at arbejde med de forskellige værktøjer.

Øget salg og bedre ledelse med Everything DiSC® Sales og Everything DiSC® Management
Første del af dagen fik deltagerne indsigt i, hvordan Everything DiSC® Sales kan hjælpe salgsteams med at skabe bedre kontakt til kunderne – og dermed lukke flere salg. Derudover blev de præsenteret for, hvordan Everything DiSC® Management kan forbedre lederens evner og hjælpe ham/hende med at styrke medarbejdernes motivation.

Produktive teams med The Five Behaviors of a Cohesive Team™
Anden del af showcasen satte fokus på teamværktøjet The Five Behaviors of a Cohesive Team™ . Deltagerne fik via gennemgang og praktiske eksempler illustreret, hvordan værktøjet kan hjælpe team- og gruppemedlemmer med at finde ud af, hvordan de skaber et velfungerende og effektivt team.


effektfuld & Wiley

Showcasen blev afholdt i et samarbejde mellem Wiley, effektfuld og andre Wiley-partnere fra Nordjylland. Wiley står bag nogle af verdens mest anvendte og anerkendte profilværktøjer, som bruges med succes verden over i både store og små organisationer til at arbejde målrettet med ledelse, udvikling, salg, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. effektfuld a/s er autoriseret partner ved Wiley.

Det siger deltagerne

Showcasen gav en unik indsigt i hvordan Everything DiSC® Sales værktøjet kan hjælpe salgsteams med at skabe bedre kontakt til kunderne, og hvordan Everything DiSC® Management kan forbedre en leders evner til at få det bedste frem i alle medarbejdere – og sig selv. DiSC® værktøjerne bidrager til at opnå øget indsigt i sig selv, forståelse for andre og hvordan man kan finde strategier til effektivt at samarbejde med sine kollegaer, ledere og andre stakeholders. Det er i sin enkelthed en fremragende suite af værktøjer, der kan flytte mennesker og organisationer”.

Henrik BrabrandHenrik Brabrand, CEO, Albright A/S

“Showcasen var en genopfriskning af nogle værktøjer, som med fordel kan anvendes i både en ledelsesmæssig og salgsmæssig kontekst. Jeg fik nogle gode idéer og refleksioner relateret til min egen ledelsesgerning. Jeg ser en stor værdi i, at vi alle i mit team ved hvordan vi hver især er som typer og individer – hvad vores styrker og svagheder er – samt hvordan vi spiller hinanden gode. Ledelsesmæssigt er det vigtigt, at man tager afsæt i den enkelte, således man ikke presser den samme ledelsesskabelon ned over hovedet på alle, og i den forbindelse er det en fordel at kende sine medarbejderes personlighedstype. Derudover kan personlighedsprofiler være med til at facilitere en dialog omkring vores forskelligheder og dermed fungere som et potentielt godt konflikt- og motivationsværktøj”.

Peter Fredborg NielsenPeter Fredborg Nielsen, Export Director, Nordex Food A/S
SE KOMMENDE ARRANGEMENTER
Fuldt hus til showcase med Wiley2019-04-06T20:42:45+01:00

Ditte Rud Krogh

2019-08-20T13:37:56+01:00

SKIOLD

SKIOLD, som leverer løsninger indenfor korn, frø, foder og svinefarme, har valgt effektfuld som samarbejdspartner indenfor bl.a. organisationsudvikling og lederudvikling. 

DITTE RUD KROGH

Ditte Rud Krogh

Export Sales Backup Manager
Skiold

”Efter at jeg har gennemført effektfuld ledelse® har jeg fået et mere konkret billede af, hvad det vil sige at arbejde med ledelse. Jeg er blevet meget mere bevidst om min lederrolle, og hvor vigtigt det er, at man tager rollen seriøst. Ledelse er jo ikke noget, der kan vente til senere, fordi man har andre opgaver, der først skal klares. Som leder er det netop vigtigt at sørge for, at andre opgaver ikke stjæler fokus, så man glemmer at være leder for sine medarbejdere. Gennem forløbet har jeg bl.a. fået værktøjer, der netop kan hjælpe mig med at uddelegere opgaver og holde fokus på ledelse.”

Ditte Rud Krogh2019-08-20T13:37:56+01:00

Thomas Bach Johansen

2019-01-22T18:24:20+01:00

SKIOLD

SKIOLD, som leverer løsninger indenfor korn, frø, foder og svinefarme, har valgt effektfuld som samarbejdspartner indenfor bl.a. organisationsudvikling og lederudvikling. 

THOMAS BACH JOHANSEN

Projektchef
Skiold

“Da jeg overgik fra at være projektleder til at blive projektchef, blev lederrollen en anden og jeg havde brug for nye kompetencer. Da effektfuld tidligere havde været brugt i andet regi, faldt valget på et effektfuld ledelse®. Forløbet med sine 10 måneders varighed og 8 personlige sparringer har været super godt. Sparringerne har taget udgangspunkt i hvem jeg er som person, og dermed hvordan jeg skal agere overfor mine medarbejdere. Netop dét at forløbet er en løbende og tæt dialog med en sparringspartner gør, at man kommer  i dybden om sin egen profil ligesom det giver mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer. Alt i alt har forløbet givet mig en bedre forståelse for min rolle som leder, og jeg vil klart anbefale det til andre.”

Thomas Bach Johansen2019-01-22T18:24:20+01:00

Nytårshilsen fra effektfuld

2018-12-31T11:38:00+01:00

effektfuld a/s ønsker dig et rigtig godt nytår og vi har i den forbindelse – traditionen tro – lavet en lille nytårshilsen, der kan hjælpe dig godt fra start i 2019!

Årsskiftet er en god anledning til at stoppe op og reflektere over året, der er gået. Er der noget, du som leder eller medarbejder med fordel kan stoppe med at gøre? Er der noget, du bør skrue op for/gøre mere af? Og sidst men ikke mindst, er der noget nyt, du skal i gang med at gøre?

Nytårshilsen fra effektfuld2018-12-31T11:38:00+01:00